Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1: BETROKKEN PARTIJEN

 1. Getadayroom.com is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Getadayroom Worldwide (een Nederlandse BV met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder KVK nummer (68904185) en BTW nummer (857640951B01) met een kantoor gevestigd op Wilhelminastraat 164-2 1054 WS Amsterdam.
 2. Met “Hotel’ wordt bedoeld het partnerhotel dat deelneemt aan de website Getadayroom.com en hotelgegevens verstrekt voor plaatsing op de website op Getadayroom.com.
 3. Met “gast” wordt bedoeld de betreffende persoon die van de aangeboden service gebruik maakt in de vorm van een reservering.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

Getadayroom.com is een online dienstverlening, bedoeld voor hotelkamer verhuur gedurende overdag, zonder overnachting. Getadayroom Worldwide is de eigenaar voor het ontwerp alsmede de layout van de website van Getadayroom.com en het copyright, inclusief van de tekst geplaatst op de website door het hotel en het hotel wijst hierbij alle auteursrechten aan Getadayroom.com. Op deze website biedt Getadayroom.com gasten de mogelijkheid de beschikbaarheid en mogelijkheden van hotels te inventariseren alsmede een hotelreservering te boeken. Getadayroom.com benadrukt dat deze website een kwalitatief hulpmiddel is waar internetgebruikers correcte informatie en/of betrouwbaar advies kunnen vinden over de aangeboden infrastructuur en een kamer kunnen reserveren. Alle hotels vermeld op Getadayroom.com staan bekend om hun beroepsernst en ethiek en het zijn allemaal professionele ondernemingen in het hotelwezen. De informatievoorziening op Getadayroom.com heeft uitsluitend betrekking op de hotelaccomodatie. Verder is Getadayroom.com strikt voorbehouden aan een meerderjarig en gewaarschuwd publiek en is in overeenstemming met de geldende reglementeringen in Nederland.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen voortkomend uit boekingen op Getadayroom.com
  Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een addendum.
 2. De "overeenkomst" van accommodatie wordt uitsluitend aangegaan tussen de gast en het gekozen hotel. Getadayroom.com fungeert uitsluitend als tussenpersoon voor het verzenden van een intentieverklaring en handelt niet namens zichzelf.
 3. Het is de taak van het partnerhotel de afhandeling met de gast te bewerkstelligen. Uit hoofde van de samenwerking tussen Getadayroom.com en het hotel, verplicht het hotel zich jegens de gasten die via Getadayroom.com een boeking realiseren, om steeds correct en tijdig te reageren op eventuele vragen.


ARTIKEL 4: VERTROUWELIJKHEID PERSOONSGEGEVENS

 1.  Het hotel staat er voor in dat alle persoonsgegevens en informatie vermeld in de boeking die zij van Getadayroom.com ontvangt, vertrouwelijk zal worden behandeld. Getadayroom.com wenst nimmer de identiteit of de activiteiten van gasten, die van de aangeboden service gebruik maken, te controleren of achterhalen.
 2. In overeenstemming met de wetten betreffende de persoonlijke levenssfeer, verbindt Getadayroom.com zich ertoe aan niemand de identiteit of andere informatie betreffende de persoon of de personen, die gebruik hebben gemaakt van de services van Getadayroom.com, te onthullen, tenzij hiervoor een gemotiveerd verzoek wordt ontvangen van de juridische overheden.
 3. De verzameling van persoonsgegevens via de website Getadayroom.com en het gebruik dat ervan wordt gemaakt is in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Deze gegevens worden bewaard voor een termijn bepaald door de wet en worden vervolgens vernietigd voor meer discretie.

ARTIKEL 5: VERANTWOORDELIJKHEID & AANSPRAKELIJKHEID

 1. Getadayroom.com is een online dienstverlener in de hotelkamer verhuur gedurende overdag en is hiermee in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Individuele reserveringen worden door Getadayroom als online tussenpersoon aan het desbetreffende hotel doorgegeven.
 2. Getadayroom.com werkt niet op aanvraag. Het hotel ontvangt van Getadayroom.com uitsluitende geldende reserveringen en is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor klachten/reclamaties van gasten die gereserveerd hebben waarvoor geen kamers beschikbaar zijn.
 3. Wat er in de kamers, die door Getadayroom.com worden verhuurd, plaatsvindt is uitsluitend een zaak van de gast en/of het hotel en kan Getadayroom.com op geen enkele manier worden aangerekend. Een eventueel incident, ongeval of andere gebeurtenis die een inbreuk zijn op de geldende wet- en/of reglementen is zodoende uitsluitend de verantwoordelijkheid van gast en/of hotel. Getadayroom.com veroordeelt elke onwettelijke activiteit en zal haar volledige medewerking verlenen met de bevoegde overheden indien er vermoedens zijn van onwettige activiteiten.
 4. De hoteleigenaar of zijn vertegenwoordiger stemt ermee in dat de maximale aansprakelijkheid van Getadayroom.com voor enig verlies gecombineerde of schade toch ongeacht die voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst wordt, met betrekking tot een of meer gebeurtenissen of reeks van gebeurtenissen (verbonden of niet verbonden) die plaatsvinden binnen een periode van twaalf maanden worden beperkt tot de totale jaarlijkse provisies in elk jaar van deze overeenkomst.

ARTIKEL 6: SAMENWERKING HOTELS & JUISTHEID VAN INFORMATIE

 1. Voor alle partnerhotels is het wenselijk en derhalve verplicht alle medewerkers te informeren omtrent de samenwerking met Getadayroom.com zowel operationeel alsmede administratief.
 2. Alle online beschikbare informatie betreffende het hotel (sterren, prijs, faciliteiten, diensten, locatie, enz.) wordt door het hotel aangeleverd. Getadayroom.com is nimmer verantwoordelijk voor het bijhouden van allotment, prijzen en kamertypes. Gasten zullen daarom geen claims kunnen indienen betreffende eventuele onjuistheid van deze informatie. Partnerhotels dienen rate parity toe te passen gelijk met vergelijkbare online dagaanbieders, indien dit niet het geval is kan dit eenzijdig worden gewijzigd.
 3. Het hotel garandeert Getadayroom.com dat zij auteursrecht bezit over de teksten, foto’s en video’s welke worden aangeleverd aan Getadayroom.com voor plaatsing op de website. Het hotel vrijwaart Getadayroom.com voor alle aanspraken van derden jegens haar wegens inbreuk op deze auteursrechten.
 4. De informatie over het hotel die op de website wordt weergegeven moet voldoen aan de richtlijnen van Getadayroom.com.

ARTIKEL 7: EXTRANET (PERSOONLIJKE PAGINA VOOR HOTELS)

Zodra het hotel de algemene voorwaarden heeft aanvaard en alle informatie over het hotel en faciliteiten en services die worden aangeboden, evenals gegevens met betrekking tot allotment en tarieven volledig zijn geladen op het extranet is het partnerhotel online te reserveren op Getadayroom.com. De hotelhouder of een persoon met toestemming van het hotel plaatst de hotelinformatie middels een persoonlijke login op het extranet binnen de website. Participerende partnerhotels ontvangen een hotellogin met wachtwoord voor toegang tot het extranet van Getadayroom.com met toegang tot:

 • Volledige beheer en update allotment en kamerprijzen van de verschillende kamertypes
 • Informatie omtrent uw hotelfaciliteiten en services
 • Uploaden van l x aantal foto's /video’s van uw hotel
 • Tonen van uw hotelgegevens en website.

 

ARTIKEL 8: COMMISSIE & BETALINGSTERMIJN

 1. Getadayroom werkt op basis van het ‘no cure no pay’ principe. Het vermelden van de hotelgegevens op Getadayroom.com is volledig kosteloos. Ook brengt Getadayroom.com geen kosten in rekening voor het bijhouden/ wijzigen van algemene hotelgegevens. Tevens zal Getadayroom.com het hotel met adresgegevens evenals de link van de eigen website gratis vermelden. Dit genereert naast directe boekingen ook indirecte reserveringen.
 2. Alle gasten die via Getadayroom een boeking hebben gedaan voldoen hun betalingsverplichting in het hotel. Een commissie van 12.5% wordt geheven over de totaalprijs van de reserveringswaarde die via Getadayroom.com boekingssysteem worden gemaakt.
 3. Op alle in partnerhotel gereserveerde boekingen, met uitzondering van geannuleerde reserveringen of no-shows, stuurt Getadayroom Worldwide een commisie factuur.
 4. Prijzen van boekingen zijn excl. stadsbelasting, BTW wordt gerekend conform de wettelijke regelgeving.
 5. Getadayroom.com hanteert een betalingstermijn van 30 dagen en kan bij uitblijven van betaling hotels (tijdelijk) blokkeren. Getadayroom.com behoudt zich het recht voor om na 90 dagen zonder controle de faktuur automatisch te genereren, er van uitgaande dat Getadayroom.com betreffend hotel meermaals heeft benaderd per e-mail en telefoon.

ARTIKEL 9: OPZEGTERMIJN

Deze online overeenkomst wordt voortgezet door Getadayroom.com en partnerhotel en kan te allen tijde door beide partijen worden beëindigd.

ARTIKEL 10: OPSCHORTINGSRECHT

Getadayroom.com behoudt zich het recht voor om het hotel van de website te verwijderen en/of partnerhotel te blokkeren van verdere boekingen. Bijvoorbeeld frauduleuze wijzigingen leiden tot blokkering en in uiterste mate verwijdering van het hotel van de website alsook verdere rechtsmaatregelen. Opschorting geldt in algemene zin in de volgende  situaties, waarbij eventuele openstaande facturen bij opzegging onmiddellijk opeisbaar zijn:

 • Als het hotel niet voldoet aan de overige verplichtingen zoals omschreven in de voorwaarden
 • Indien naar het oordeel van Getadayroom.com daartoe, naar aanleiding van een opstelling en het handelen van het hotel, gegronde redenen bestaan.
 • Partnerhotel een boeking weigert die correct gereserveerd wordt via Getadayroom.com
 • Overschrijding betaling commissiefaktuur meer dan 90 dagen
 • Het structureeel niet tijdig voldoen van de financiële verplichting jegens Getadayroom.com
 • Een iedere gedraging die schadelijk is tot onze bedrijfsvoering of de reputatie van Getadayroom Worldwide.
 • In geval van overname van een hotel door derden, indien surseance is verleend aan het hotel of het hotel in staat van faillissement is verklaard. In dat geval behoudt Getadayroom.com zich uitdrukkelijk het recht om reeds tot stand gekomen boekingen, waarbij nog geen hotelbezoek heeft plaatsgevonden, kosteloos te annuleren en over te boeken naar een hotel naar keuze van Getadayroom.com.

 

Getadayroom

Bestemmingen